Zápis ze schůze VV ze dne 26.3.

SOKOL Zaječice, z. s.

Zápis ze schůze Výkonného výboru
konané dne 26. 3. 2019

Přítomní členové VV: Lukáš Sadecký, Pavel Šnajberk, David Kasl, Martin Láska, Zdeněk Hladík
Hosté – řádní členové: Petr Walder, Vladimír Douda, Pavel Makula, Jaroslav Šnajberk, Ondřej
Hůlka

1. Poděkování odstupujícímu předsedovi Petru Walderovi za dosavadní práci a přínos pro
Sokol Zaječice.
2. Volba funkcionářů Výkonného výboru (VV) na základě nového složení VV po Valné
hromadě (VH) konané 24. 3. 2019
Předsedou navržen David Kasl. Hlasování: 3 pro (M. Láska, P. Šnajberk, D. Kasl), 2 se
zdrželi (L. Sadecký, Z. Hladík), 0 proti. David Kasl byl zvolen předsedou spolku.
Tajemníkem navržen Lukáš Sadecký. Hlasování: 5 pro, 0 proti. Lukáš Sadecký byl
zvolen tajemníkem spolku.
Hospodářem navržen Martin Láska. Hlasování: 5 pro, 0 proti. Martin Láska byl zvolen
hospodářem spolku.
3. Předání agendy Sokola: P. Walder předal D. Kaslovi dokumenty spolku, klíče od kabin,
přístupové údaje do informačních systémů, L. Sadeckému předal zbylý výtěžek z Masopustu
2019 ve výši 1280,- Kč (soupis viz předávací protokol).
4. Změna údajů v rejstříkovém soudu: M. Láska předal členům VV čestná prohlášení, nutno
ověřit podpisy, následně zažádá o změnu. Termín: 3. 4. (ověřená čestná prohlášení)
5. Administrace e-mailových schránek a webu: M. Láska prověří e-maily –
predseda@maros.sokolzajecice.cz, hospodar@maros.sokolzajecice.cz, tajemnik@maros.sokolzajecice.cz,
info@.sokolzajecice.cz – a provede změnu přístupů dle výše uvedených funkcí. Termín: 29. 3.
5. Rozdělení kompetencí členů VV:
D. Kasl: komunikace, marketing, společné sportovní, kulturní a společenské akce
L. Sadecký: fotbal muži, fotbal – FAČR, fotbal – OFS, web
M. Láska: finance, dotace, členská základna, florbal, IS ČUS
P. Šnajberk: technické zázemí, údržba hřiště a budovy, brigády
Z. Hladík: fotbal děti, údržba hřiště a budovy
6. Nové oddíly, noví členové spolku: VV se zavázal důsledně dodržovat stanovy spolku, tzn.
nový oddíl schvaluje Valná hromada Sokola Zaječice, nového člena Výkonný výbor Sokola
Zaječice. Stávající oddíly jsou považované za schválené prezentací na VH dne 24. 3. 2019 –
nikdo z přítomných členů spolku na VH neprotestoval. VV schválil stávající členy přihlášené
do 24. 3. 2019.

L. Sadecký navrhl přijímat nové oddíly na základě předložené vize rozvoje a přínosu oddílu
pro Sokol Zaječice. Bude-li třeba založit oddíl dříve než před konáním řádné VH, bude
svolána mimořádná VH. VV souhlasí.
VV zpracuje vnitřní pravidla, týkající se všech řádných členů, pro účast/neúčast na brigádách
svolaných VV. Termín: 3. 4.
7. Spolupracovníci pro jednotlivé oblasti působení členů VV: v gesci jednotlivých členů VV –
osloví členy Spolku, zodpovídají za koordinaci a informování svých spolupracovníků. Termín:
průběžně.
8. Podvýbory: D. Kasl zpracuje a navrhne strukturu a fungování „rozšířeného“ VV o zástupce
oddílů.
9. Schůze VV: pravidelné každou 1. středu v měsíci, od 20:00 v Oksfordu.
10. Revitalizace fotbalového hřiště:
– P. Šnajberk na základě průzkumu trhu navrhl nejvýhodnějšího dodavatele křemičitého písku
na první zapískování. VV odsouhlasil nákup jedné várky, cca 32 tun (345,- Kč/1 t). P. Šnajberk
zajistí na své náklady strojové rozmetání. VV souhlasil s „výměnnou“ brigádou 31. 3. – Sběr
kamení na loukách na Chytárně a v okolí. Termín objednání písku, obeslání členů (brigáda):
27. 3.
– P. Šnajberk zjistí možnost získat od obce rašelinu/zeminu zdarma – možno uschovat pro
budoucí použití. Termín: 4. 4.
– Zdroj vody pro závlahu: P. Šnajberk a Z. Hladík domluví proutkaře – 2 nezávislé výstupy.
11. Různé:
– O. Hůlka: vznesl dotaz na večeře pro fotbalisty po domácích zápasech.
VV se shodl, že pro jarní sezonu zůstane zachována dosavadní praxe (hradí Sokol Zaječice).
Bod zůstává v jednání pro příští schůzku VV.
– V. Douda: předložil analýzu velikosti fotbalového hřiště a rizik zachování současného stavu,
včetně návrhu řešení. Závisí na plánu a možnostech investic. Bod zůstává v jednání pro další
schůzky VV (střednědobý úkol, termín bude stanoven).
– V. Douda: předložil návrh k zamyšlení – pozemky vedle hospody: analýza příležitosti, návrh
nejbližších kroků, možného budoucího využití, financování. Bod zůstává v jednání pro další
schůzky VV (dlouhodobý úkol, termíny pro jednotlivé kroky budou stanovovány průběžně).
– V. Douda: navrhl zvážit odkup pozemku – pruh podél hřiště (79 m2). Bod zůstává v jednání
pro další schůzky VV.

Příští jednání VV: 3. 4. 2019, 20:00 – Oksford

Zapsal: D. Kasl