Nové stanovy TJ Sokolu Zaječice

 

 

 

S T A N O V Y

 

spolku TJ Sokol Zaječice, z.s.

I.

Základní ustanovení

 

Spolek s názvem TJ Sokol Zaječice, z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozujísport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem TJ je:Zaječice 70, 251 67 Pyšely.

TJ bylo přiděleno IČ: 165 56 305

 

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1)      Základním účelem a hlavní činností TJ je:

a)      provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnostorganizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c)      budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d)      vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e)      hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemii jednotlivci,

f)       zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 

2)      TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebojiné výdělečné činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Orgány TJ

  1. 1.        Orgány TJjsou:

a)      valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)      výkonný výbor jako orgán výkonnýa statutární,

c)      kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

 

2. Valná hromada.

1)      Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada je složena ze všech členů TJ starších 18ti let. Právnickáosoba, která je členem TJ, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

2)      Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům na elektronickou adresu,kterouTJ poskytli, nebo pozvánkou vyvěšenou v sídle TJ.

3)      Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena nejméně 10 dní před konáním zasedání valné hromady.

4)      Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

5)      Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

6)      Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a)      rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)      rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnostivýkonného výboru,

c)      volba a odvolání členů výkonného výboru a kontrolní komise

d)      rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku nebo oddílu,

e)      schválení výsledku hospodaření,

f)       rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,

g)      určení hlavních směrů činnosti TJ,

h)      schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

i)        schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

j)        rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

 

7)      Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě,že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromadausnášeníschopná v počtu přítomných.

8)      K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného

9)      K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

10)         O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tímsouhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí ozměně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněniúčastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

11)         Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ nebo pověřený člen výkonnéhovýboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volebnířád.

12)         Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájila předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněnnahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách.

3. Výkonný výbor

1)      Výkonný výbor je orgán zodpovědný za celkové fungování spolku a jeho zastupovánínavenek.

2)      Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku

3)      Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady.

4)      Členství ve výkonném výboru vzniká zvolením valnou hromadou

5)      Členství ve výkonném výboru zaniká:

a)      Vzdáním se funkce ve výkonném výboru.

b)      Zánikem členství ve spolku.

c)      Odvoláním členskou schůzí.

 

6)      Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkčníobdobí členů výkonného výboru je dvouleté.

7)      Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu tajemníka a hospodáře.

8)      Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonnéhovýboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

9)      Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

10)    Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami dovýlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.

11)    Výkonný výbor zejména:

a)        zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)        organizuje a řídí činnost TJ,

c)         schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

d)        připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e)        dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,

f)          zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g)        rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

12)    Výkonný výbor jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady.Za výkonný výbor jedná navenek vždy společně předseda výkonnéhovýboru spolu s jedním členem výkonného výboru nebotajemník výkonného výboru spolu s jedním členem výkonného výboru.

13)    Předseda, tajemník nebo členvýkonného výboru podepisují jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis

4. Kontrolní komise

1)      Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy,stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

2)      Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolníkomisi není slučitelné s výkonem funkce člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora

3)      Funkční období členů Kontrolní komise je dvouleté.

4)      Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ, pobočným spolkůma členům TJ.

5)      Kontrolu činnosti TJprovádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažnéhopodnětu ze strany ostatních orgánů TJ či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise můžejejí pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJči zaměstnancůvysvětlení k dané záležitosti.

6)      Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)      kontrola hospodaření TJ,

b)      kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejnýchrozpočtů.

 

7)      Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromaduna jejím nejbližším zasedání.

 

IV.

Členství

A) Druhy členství

1)      Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2)      Členství se rozlišuje na:

a)      řádné

b)      čestné

 

3)      Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňujes účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.

4)      O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5)      Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela načinnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

6)      O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

7)      TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedeníseznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelnědozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů,které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

8)      Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je TJ členem, ato v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územníchsamospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejnéhorozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamučlenů byly tímto způsobem zpřístupněny.

9)      Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahujícíúdaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány

10)  Registraci členů, členské průkazy apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem

 

B) Členská práva a povinnosti

1)      Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2)      Členská práva, která přísluší všem členům:

a)      účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,

b)      být informován o činnosti TJ,

c)      účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast nenív konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)      uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,

e)      účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f)       změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g)      ukončit kdykoli své členství.

 

3)      Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a)      podílet se na řízení TJ,

b)      účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování navalné hromadě až po dovršení 18ti let,

c)      volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší totoprávo až po dovršení 18ti let.

 

4)      Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a)      podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,

b)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,

c)      plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,

d)      šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ.

 

5)      Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a)      řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,

b)      řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

C) Zánik členství

1)      Členství v TJ zaniká:

a)      vystoupením člena,

b)      vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvyk úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen upozorněnve výzvě.Výzva bude zaslána členovi na elektronickou adresu,kterou TJ poskytl nebo vyvěšena v sídle TJ minimálně podobu 30 dní.

c)      vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutíorgánů TJ nebo jiných členských povinností,

d)      úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e)      zánikem TJ bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením:

1)      O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.

2)      Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada.Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložitvalné hromadě.

3)      Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je totov rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Oddíly

1)      Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní osobnost.

2)      Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno

3)      O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámciTJ.

 

VI.

Majetek a hospodaření

1)      Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

a)      členské příspěvky,

b)      příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)      příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízenía organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d)      příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)      dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)       dary

 

2)      Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého,i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích(nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3)      Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínkya zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

 

4)      V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílůms tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestliže TJ obdržela účelově vázané plnění zestátního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podlerozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1)      Spolek TJ Sokol Zaječice byl založen jako sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů. Sdružení bylo zaregistrováno MV ČR dne 6. 3. 1991 pod čj. VS P/1-4922/91-R

2)      Dne 8. 2. 2015 přijala valná hromada tyto novelizované stanovy podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.