Zasedání valné hromady – zápis

ZÁPIS
ze zasedání Valné Hromady Sokol Zaječice, z.s.
(dále jen Spolek)
konané dne 8.2.2015 v sídle Spolku, Zaječice 70, 251 67 Pyšely

O svolání Valné hromady rozhodl Výkonný výbor na schůzi 13.4. 2016. Oznámení o konání Valné hromady bylo řádně a včas vyvěšeno v sídle Spolku, na veřejné nástěnce Spolku a pozvánky byly rozeslány v souladu se stanovami Spolku. Řízením Valné hromady byl pověřen tajemník Martin Láska.
Přítomnost: 22 zapsaných členů přítomno. O přijetí či nepřijetí návrhu rozhoduje v souladu se stanovami 3/5 většina přítomných, tj. min. 14 přítomných.
Navrhovaný program:
1. ÚVOD
a) Info o založení Sokol Zaječice, z.s.
b) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu VH
c) Ověření usnášeníschopnosti
d) Schválení programu Valné Hromady
2. HODNOCENÍ ČINNOSTI a diskuze
a) Zpráva o činnosti, Zpráva trenéra, Zpráva o hospodaření a revizní komise
3. RŮZNÉ
a) Priority pro rok 2016
b) Hráčská základna a trénování pro rok 2016
c) Členská základna a příspěvky na rok 2016
d) Výstavba víceúčelového hřiště
e) Převod budovy do majetku Sokol Zaječice, z.s.
f) Dětský oddíl
g) Různé
4. USNESENÍ
5. ZÁVĚR

V úvodu M.Láska vysvětlil okolnosti převodu, resp. nové registrace organizace u rejstříkového soudu, nutnost převodu na „zapsaný spolek“ (z.s), stanovy dle nového občanského zákoníku.
Zařazení bodu „dovolba“ člena výkonného výboru z důvodu odchodu P.Daňka z výk. výboru.
Hlasování o programu VH: 21 pro, 1 se zdržel, 0 proti.
Program Valné Hromady byl schválen.

HODNOCENÍ ČINNOSTI
Zpráva o činnosti:
Zprávu o činnosti přednesl tajemník Martin láska:
Rok 2015 byl ve znamení překonání krize s nájemcem restaurace, která je jediným významným zdrojem příjmu Spolku. Ve výběrovém řízení rozhodl výk.výbor o uzavření smlouvy o pronájmu s O.Hůlkou a Zd.Hladíkem. Nyní nájemce O.Hůlka samostatně. Do současné doby funguje provoz restaurace bez problémů.
Poděkování P.Kutálkovi za vedení pondělních sportovních odpolední, což umožnilo registrovat dětské členy do Spolku.
M.Láska apeloval na nutnost navýšení počtu dětí na min. 20 z důvodu dosažení na různé dotace.
Doplnění P.Walder:
Členská a fotbalová základna je stabilizovaná, fungování fotbalu není ohroženo. Velké poděkování patří všem hráčům i přátelům zaječického fotbalu, kteří i přes výsledkovou nepřízeň se fotbalu nadále věnují.
Poděkování patří Lukášovi Sadeckému a Honzovi Bártovi za zajištění nových hráčů.
St.Hruška: apeloval na pravidelné chození a středeční tréninky, je potřeba dát do fotbalu více srdce a bojovnosti. Po zápase je potřeba si sednout, rozebrat jak se hrálo.
J.Barcal (host): malá účast na trénincích, ve středu na tréninku je nutno manšaft postavit na sobotní zápas.
M.Láska: není zde generace místních 18-25 let, nutno vydržet.
Zpráva o hospodaření:
L.Sadecký k hospodaření Spolku: hospodaříme s rozpočtem cca 100.000 Kč ročně, letošní rok se ztrátou cca 8.000 Kč, která je způsobena investicemi ve výši cca 62.000 Kč do stavby VÚ hřiště. To je ve výsledku velmi dobré, v hotovosti a na BÚ jsou prostředky ve výši více jak 100.000 Kč.
J.Vejmelka – za revizní komisi: účetnictví Spolku je dobře vedeno, z hlediska revizní komise nejsou žádné výhrady.
J.Vejmelka k fotbalu – potřeba dodělat hřiště, kvalitní hráči jsou základ, nad 35 let bude hostování zdarma, což by mohlo do budoucna pomoct.
Zmíněna výtka Zd.Hrušky týkající se hospodaření Výk.výboru, zejména spolufinancování koupě kamen, vysvětleno, forma snížení nájmu na zimní období, po skončení zůstanou kamna v majetku Spolku.
M.Láska k mimosportovním aktivitám Sokola: k pravidelným aktivitám již tradičně patří Masopust, Pálení čarodějnic, Taneční zábava, Zaječické Vánoce, v plánu je pro letošek opět Memoriál M.Hrušky (letos v formou turnaje v malé kopané, Pavel Šnajberk přislíbil svařit branky).

Víceúčelové hřiště
Je potřeba dodělat oplocení a přidat ještě vrstvu štěrku. Bude dohodnuto se Zd.Hladíkem.
Převod budovy do majetku Spolku:
Starosta města již dříve vyzval k převodu budovy do majetku Sokola.
Výhody: budova v našem majetku = možnost žádat o dotace (současná smlouva s 2 letou výpovědí nesplňuje podmínky 5 nebo déledobé udržitelnosti projektů)
Nevýhody: budova z roku 1986, tj. 30 let, není v dobrém stavu, málo investic za tu dobu, není šance finančně utáhnout z rozpočtu Spolku.
Možné řešení: 1) smlouva na delší dobu nebo 2) garance příspěvku na provoz ze strany města.
J.Šnajberk: není nad čím váhat, požádejme o převod co nejdříve, až pak řešit příp. finanční záležitosti
J.Vejmelka: ano, cestou č. 2)
M.Dvořák -návrh: provést nejprve nezávislé posouzení odborníkem, v jakém reálném stavu objekt je.
Po diskuzi přistoupeno k hlasování o návrhu
„Valná hromada pověřuje Výk.výbor k zahájení jednání o převod budovy do majetku Spolku s maximálním příspěvkem obce, po prověření stavu budovy.“
Hlasování: 15 pro, 7 se zdrželo, 0 proti. Návrh byl přijat.
J.Barcal –návrh: požádat rodiče dětí o příspěvek na konkrétní aktivity, oslovit místní lidi jako sponzory.
J.Vejmelka: za 30 let nedal obec nic, netvořil se ani fond oprav.

Dovolba do Výkonného výboru:
Z důvodu ohlášeného ukončení působení P.Daňka ve VV, bylo nabídnuto všem přítomným možnost práce ve VV. Nikdo přítomných neprojevil zájem.
Stávající VV navrhl se souhlasem P.Sadeckého jako 5. člena P.Sadeckého:
Hlasování: 15 pro, 7 se zdrželo, 0 proti. Návrh byl přijat.
Diskuze v závěru:
Jar. Šnajberk: – je potřeba se více věnovat péči o hřiště a kabinám
– Pokusit se získat dotace
J.Vejmelka: Provést revizi dresů, nutno mít 3 kompletní sady. Pokud to tak není pak nutná investice do dresů.
O.Hůlka: požádat obec aby posekala topoly, nebezpečné.
Členské příspěvky 2016 beze změny: 500 Kč dospělý, 100 Kč dítě
VV projedná návrh, aby člen.příspěvek pro seniory 65+ byl 100 Kč.
P.Walder: apeloval na maximální návštěvnost restaurace, příjem z pronájmu je de facto rozhodující pro provoz Spolku. Pokud restaurace zavře, pak brzy skončí i fotbal.
Závěrem podělkoval Martin Láska všem účastníků a ukončil Valnou Hromadu 21 hodin.

Zapsal: Petr Walder
Ověřil: Jaroslav Šnajberk
Ověřil: Jaroslav Vejmelka