ZÁPIS ze zasedání Valné Hromady Sokol Zaječice, z.s.

ZÁPIS

ze zasedání Valné Hromady Sokol Zaječice, z.s.

(dále jen Spolek)

konané dne 19.2.2017 v sídle Spolku, Zaječice 70, 251 67 Pyšely

O svolání Valné hromady rozhodl Výkonný výbor na schůzi 18.1. 2017. Oznámení o konání

Valné hromady bylo řádně a včas vyvěšeno v sídle Spolku, na veřejné nástěnce Spolku a

pozvánky byly rozeslány v souladu se stanovami Spolku. Předsedou a řízením Valné hromady

byl pověřen Martin Láska.

Přítomnost: dle prezenční listiny je přítomno 18 členů Spolku.

Navržený program VH

1. ÚVOD

a) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH

b) Ověření usnášeníschopnosti

c) Schválení programu Valné hromady

2. HODNOCENÍ ČINNOSTI a diskuze

a) Zpráva o hospodaření a revizní komise, zpráva o činnosti, zpráva trenéra,

3. ČINNOST V ROCE 2017

a) Priority pro rok 2017

b) Hráčská základna a trénování pro rok 2017

c) Členská základna a příspěvky na rok 2017

d) Výstavba víceúčelového hřiště

e) Dětský oddíl

f) Různé

4. VOLBA ČLENŮ VÝK. VÝBORU

5. ZÁVĚR

Zapisovatel valné hromady: navržen Petr Walder. Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel, nikdo proti.

Petr Walder pověřen vytvořením zápisu z Valné hromady.

Ověřovatelé zápisu: navrženi Pavel Sadecký a Jaroslav Dočekal. Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel,

nikdo proti. Pavel Sádecký a Jaroslav Dočekal zvoleni ověřovateli zápisu z Valné hromady.

Mandátová komise: navrženi Petr Walder, Pavel Šnajberk, Lukáš Sadecký. Hlasování: 16 pro,

1 se zdržel, nikdo proti. Petr Walder, Pavel Šnajberk, Lukáš Sadecký zvoleni do mandátové

komise Valné hromady.

Mandátová komise potvrdila přítomnost 18 členů Spolku, pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí

nadpoloviční většina přítomných, tedy 10 hlasů.

Volební komise: navrženi Jakub Kail, Jan Kapinos, Martin Láska. Hlasování: 17 pro, 1 se

zdržel, nikdo proti. Jakub Kail, Jan Kapinos, Martin Láska zvoleni do volební komise Valné

hromady.

Hodnocení činnosti a úkoly pro další období plynoucí z diskuze

M.Láska připomněl transformaci Sokola v zapsaný spolek, v rejstříku spolek zapsán dne

28.4.2016.

Obec instalovala vodoměry, spotřebu vody dát pod smlouvu s nájemcem hospody.

Připravit a podepsat dodatek ke smlouvě s obcí (nové IČO)

Připravit a podepsat dodatek ke smlouvě s nájemcem hospody (nové IČO)

Fotbalové a VÚ hřistě: V roce 2016 nebyly provedeny žádné velké investice, pouze běžná

údržba, jakmile se podaří dokončit převod zkusíme opět požádat o dotace. Více pečovat o

fotbal. Hřiště.

Spravit záchytné sítě a po posledním zápase (10.6.) zavézt díru před horní brankou (vrstva

štěrku, vstva zeminy) + zatravnit, obehnat páskou.

Instalovat cedule „vstup na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídají rodiče“, zničit kopřivy za

kontejnerem. I na dětské hřiště. (veškeré akce pořádané Sokolem jsou pojištěné v rámci

ČUS)

Co nejdříve dokončit tribunu – desky na sezení.

Víceúčelové hřiště:

1) navézt hlínu na jižní stěnu malého hřiště + zatravnit (cíl zpevnění, bez odkladu)

2) dodělat obrubníky, aby voda nebrala materiál, instalovat ceduli „stavba, vstup na

vlastní nebezpečí“ M.Láska prověří nabídku na použitou umělou trávu za odvoz.

Vytvořit dodatek ke smlouvám s obcí a s nájemcem hospody.

Zorganizovat turnaj v nohejbale na posvícení.

Fotbal – info podal Lukáš Sadecký

Stále se potýkáme s nedostatkem hráčů, je málo místních ve věkové kategorii, nutno zvát

hráče z Prahy a okolních obcí. Nejde postavit fotbal na místních. To se odráží v účastech na

trénincích.

Úroveň fotbalu není dobrá, známky výrazného zlepšení ale byly patrné ke konci podzimní

sezony, 2x jsme postoupili do jarní části benešovského poháru. (1 vítězství nad prvním

celkem v tabulce, 2 remízy, 9x prohra). Stálý problém je absence brankáře. Absence stálého

trenéra, v tuto chvíli Standa Hruška, s omezenými časovými možnostmi. Hledají se tipy,

návrhy na trenéra.

Stabilní tým, který chodí na tréninky, je základ.

Budou nutné investice do členské základny. Dotáhnout přestupy do konce března, nad 33

let zdarma.

Potvrzena změna základního hracího dne ze soboty na neděli.

Probíhají tréninky v Mirošovické hale.

Zkusit uspořádat Memoriál, alespoň na malou kopanou.

Zpráva o hospodaření a revizní komise

Členové VH informováni o investice do budovy a vybavení: 24.000 Kč, formou snížení nájmu

o 12x 2.000 Kč. (3x nerezový stůl, nerezová police nad stoly, nový rozvod el. zásuvek nad stoly, přidaný

druhý ventilátor na digestoř, průtokový ohřívač, nové svítidlo). V případě, že Ondra ukončí nájem dříve bude

doplaceno to co je hotovo.

Stejný princip jako o v příp. kamen, ty jsou již zaplaceny.

Stav účtu a pokladny k 31.12.2016: běžný účet 68.000 Kč, pokladna 31.000 Kč

Revizní komise nemá výhrady k hospodaření.

V 19 hod. odešla Petra Krupičková, počet účastníků VH snížen na 17.

Volby do Výkonného výboru:

O nominaci do pětičlenného výkonného výboru projevili zájem členové:

Lukáš Sadecký

Pavel Šnajberk

Martin Láska

Jan Kapinos

Petr Walder

Hlasování o navržených kandidátech: 13 pro, 2 se zdrželo, 2 proti. Návrh byl přijat.

Volby do Revizní komise:

O nominaci do tříčlenné revizní komise projevili zájem členové:

Jaroslav Vejmelka

Luboš Vejmelka

Petr Durák

Hlasování o navržených kandidátech: 14 pro, 3 se zdrželo, 0 proti. Návrh byl přijat.

Výše členských příspěvků na rok 2017

Návrh, aby byly ve stejné výši jako loni, tj. řádní členové 500 Kč, děti 100 Kč, senioři 100 Kč.

Hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Diskuze v závěru:

Prodiskutováno a předběžně odsouhlaseno konání hudební akce „Oslava Máje“, garant akce

V.Kříž, termín: začátek června v době kdy budeme hrát venku.

Do 14 dnů od konání Valné hromady se sejde nový výkonný výbor.

Závěrem podělkoval Martin Láska všem účastníkům a ukončil Valnou Hromadu ve 20 hodin.

Zapsal: Petr Walder

Ověřil: Pavel Sadecký

Ověřil: Jaroslav Dočekal

Mohlo by tě taky zajímat